POLITYKA PRYWATNO�CI


Jakie dane o Tobie zbieramy?


I. Dane zbierane podczas rejestracji przy pomocy Newsletter:

Podczas rejstracji pobieramy od Pa�stwa adres e-mail.II. Dane zbierana podczas kontaktu bezpo�redniego lub telefonicznego:

Podczas kontaktu przy wykorzystaniu telefonu, poczty elektroniczne lub bezpo�redniego kontaktu w lokalu przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi�, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


III. W jakim celu zbieramy dane o naszych klientach:

Dane gromadzone za Pa�stwa zgod� s� zbierane po to, aby Pa�stwo mogli otrzymywa� informacje z zakresu:


IV. W jaki spos�b wykorzystujemy Pa�stwa dane:

W �adnym wypadku nie b�dziemy sprzedawali danych zebranych o Pa�stwie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji b�d� wykorzystane wy��cznie do przekazywania Pa�stwu wszelkich informacji na temat nowo�ci organizowanych przez Kolorowego Psiaka. Przekazanie adresu e-mail, jaki danych osobowych nie jest obowi�zkowe. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi�dzy Pa�stwem, a naszym Klubem b�d� wykorzystywane wy��cznie w celu odpowiedzi na Pa�stwa zapytania. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Pa�stwa dane mog� zosta� udost�pnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub, gdy b�d� wymaga�y tego przepisy prawa, mo�emy udost�pni� Pa�stwa dane organom wymiaru sprawiedliwo�ci.


V. W jaki spos�b b�dzie przebiega�a rejestracja przy u�yciu Newslettera:

W chwili, kiedy nie dokonacie Pa�stwo potwierdzenia przy u�yciu linka b�dzie to oznacza�o, i� Pa�stwo nie wyra�acie
zgody na umieszczanie swojego adresu e-mail na naszej li�cie Newslettera.


VI. W jaki spos�b mo�na si� wypisa� z listy Newslettera:

Mo�liwo�� wypisania si� z naszej listy Nweslettera mo�na dokona� na dwa sposoby:


VII. W jaki spos�b zabezpieczamy Twoje dane osobowe:

Dane Pastwa takie jak np: adres e-mail, imi�, nazwisko, numer telefonu s� przechowywana na naszym komputerze. Dane s� chronione odpowiednimi programami przed interwencj� os�b trzecich. Dane s� gromadzone i zabezpieczone przy u�yciu profesjonalnego oprogramowania do magazynowania i prowadzenia kampanii mailingowych. Wszelkie dane Pa�stwa, kt�rzy wyra�� wol� wypisania si� za naszej listy Newslettera b�d� trwale usuwane z naszej bazy. Deklamujemy, i� gromadzone dane nie b�dziemy sprzedawa� osobom lub podmiotom trzecim. Dane nie bied� wykorzystywane do innych cel�w jak tylko do przekazywania Pa�stwu wiadomo�ci w formie Newslettera.


VIII. Zmiany naszej polityki prywatno�ci:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy�szej polityki prywatno�ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno�ci na tej stronie.


Firma zbieraj�ca dane:

S�awomir Putkowski


ul. Al. KEN 47, Warszawa


W razie dodatkowych pyta� dotycz�cych ochrony prywatno�ci, prosimy o kontakt korzystaj�c z linku adresu e-mail na naszej stronie lub telefonicznie.